ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2559 หมวด 1 รายได้ ข้อ 11 การจัดเก็บเงินทุกประเภทให้ส่วนการเงินและบัญชีเป็นผู้จัดเก็บ ยกเว้นรายได้ประเภทที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดเก็บ ให้ผู้จัดเก็บนำส่งส่วนการเงินและบัญชีหรือนำเงินฝากธนาคารเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยภายในวันนั้น หรืออย่างช้าภายในวันทำการถัดไป